เนื่องจากเกิดความผิดพลาดทาง DATA Base ทางศูนย์สารสนเทศ จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ ที่เข้ามาตอบแบบสอบถามความผาสุกของกองการเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 15-18 กันยายน 2557 ช่วยกลับมาตอบใหม่อีกครั้งขอ อภัยมา ณ ที่นี้

วันที่ :2014-09-19

เนื่องจากเกิดความผิดพลาดทาง DATA Base ทางศูนย์สารสนเทศ จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ ที่เข้ามาตอบแบบสอบถามความผาสุกของกองการเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 15-18 กันยายน 2557 ช่วยกลับมาตอบใหม่อีกครั้งขอ อภัยมา ณ ที่นี้

Link : http://www.ddc.moph.go.th/happypoll57/index.html