E-Document

   ไฟล์ประกอบการประชุม เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการติดตาม กำกับและดูแลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เมื่อวันที่ 25-28 พ.ย. 57 ณ บ้านฟ้าใส รีสอร์ท สวนผึ้ง จ.ราชบุรี2014-12-01
.......................................................................
   ไฟล์นำเสนอการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง data warehouse เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค2014-11-11
.......................................................................
   เอกสารประกอบการประชุมการอบรมการใช้งานเว็บไซต์ใหม่กรมควบคุมโรค ในวันที่ 6 ต.ค. 572014-10-07
.......................................................................
   เอกสารการประชุมระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค เพื่อตอบสนองแนวทางการเชื่อมโยงและส่งผ่านข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค ไปยังศูนย์ปฏิบัติการของนายกรัฐมนตรี และศูนย์ปฏิบัติการ คสช.2014-10-01
.......................................................................
   เอกสารการประชุมการประชุมงบดำเนินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2558 วันที่ 22 กันยายน 25572014-09-22
.......................................................................
   การประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้กล้อง Webcam Microscope รวมถึงโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องและระบบฐานข้อมูลการวินิจฉัยและสื่อสารออนไลน์ (รุ่นที่ ๑)2014-07-02
.......................................................................
   เอกสารการประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 24 มิถุนายน 25572014-06-23
.......................................................................
   ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม คำรับรองที่ 11 เรื่องการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์2014-06-11
.......................................................................
   รายละเอียดการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 24 เครื่อง2014-03-28
.......................................................................
   แบบฟอร์มตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสำเร็จของการนำข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 25572014-03-27
.......................................................................
   ไฟล์ Present ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายในการติดตาม กำกับและดูแลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมควบคุมโรค วันที่ 25-26 มีนาคม 57 ณ โรงแรมฟิฟท์ จอมเทียน พัทยา2014-03-27
.......................................................................
   แบบสอบถามการพัฒนาระบบโรงพยาบาล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและออกแบบระบบข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ (National Health Authority) (เพิ่มเติม Input Output การเชื่อมโยง)2013-12-25
.......................................................................
   แบบสอบถามการพัฒนาระบบโรงพยาบาล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและออกแบบระบบข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ(National Health Authority)2013-12-04
.......................................................................
   Template โปสเตอร์จัดนิทรรศการตามโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน2013-09-04
.......................................................................
   เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในวันที่ 16 มิถุนายน 25562013-07-15
.......................................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/3 ]

[1] 2 3 Next Last