คำสั่งแต่งตั้งศูนย์สารสนเทศ

Download คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1011/2550 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบัติ
Download คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1010/2550 เรื่อง ตั้งศูนย์สารสนเทศเป็นการภายในสังกัดกรมควบคุมโรค

หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์สารสนเทศ

1. จัดทำข้อเสนอด้านนโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมควบคุมโรค
2. กำหนดแนวทาง มาตรฐานงาน หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานสารสนเทศและการสื่อสาร
3. จัดทำแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมควบคุมโรค ให้สอดคล้องกับมาตรานของกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายระดับประเทศ
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของกรมควคุมโรค โดยปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำระบบฐานข้อมูลและกลไกการบริหารจัดการฐานข้อมูล พัฒนาระบบฐานข้อมูล ประเมิน และนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้งาน พัฒนา จัดหา ประยุกต์ใช้โปรแกรม ชุดคำสั่งต่าง ๆ รวบรวมจัดทำและนำข้อมูลตัวชี้วัดที่เหมาะสมไปใช้ในการทำงานของกรมควบคุมโรคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาเข้าสู่ระบบสุขภาพฐานความรู้ เพื่อส่งเสริมให้กรมควบคุมโรคเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

การบริหารงานของศูนย์สารสนเทศ

1. การบังคับบัญชา ให้มีผู้อำนวยงานศูนย์สารสนเทศรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศในฐานะผู้อำนวยการหน่วยงานไม่ต่ำกว่าระดับกอง โดยให้ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค
2. การจัดส่วนราชการของศูนย์สารสนเทศ ให้แบ่งเป็นดังนี้
- กลุ่มบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กลุ่มปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เครือข่ายและการสื่อสาร
- กลุ่มพัฒนาและสนับสนุนระบบข้อมูลสารสนเทศ
- กลุ่มสนับสนุนระบบสารสนเทศ

สถานที่ตั้ง

ชั้น 3 อาคาร 2 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 88/21 ถ.ติวานนท์ ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมือง จ. นนทบุรี