ค้นหา

จาก moph.go.th
จาก ddc.moph.go.th
จากเว็บทั่วโลก
ติดต่อเรา
an image
ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค
88/21 ถ. ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Email: thaiddc.itc@ddc.mail.go.th

Phone: (02) 590-3093
Fax: (02) 965-9576
Link อื่น ๆ
an image
an image
an image
an image
an image
an image
an image
an image
an image
an image
จำนวนผู้เข้าชม
440044 คน


ข่าวประกาศ

 แผนปฏิบัติการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ศูนย์สารสนเทศ 2017-01-25
 ประกาศกรมควบคุมโรค ทางสำนักงาน ป.ป.ช. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 2015-05-29
 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงปลายฤดูหนาวและหมอกลงจัด 2015-02-10
 เอกสารประกอบการประชุมการอบรมการใช้งานโปรแกรม Antivirus ESET NOD32 ในวันที่ 22 ม.ค. 58 2015-01-22
 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงามสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 2015-01-04
 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 2014-12-30
 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ข้อแนะนำการเฝ้าระวังสุขภาพจากพิษสารเคมีกรณีดัชนีชี้วัดการได้รับหรือสัมผัสทางชีวภาพสำหรับผู้ประกอบอาชีพ 2014-11-05
 เนื่องจากเกิดความผิดพลาดทาง DATA Base ทางศูนย์สารสนเทศ จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ ที่เข้ามาตอบแบบสอบถามความผาสุกของกองการเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 15-18 กันยายน 2557 ช่วยกลับมาตอบใหม่อีกครั้งขอ อภัยมา ณ ที่นี้ 2014-09-19
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ 2014-07-02
 ใบตอบรับผู้เข้าร่วมประชุมประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 มิ.ย. 57 2014-06-18
 กำหนดการประชุมวิชาการสุขภาพนานาชาติครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 เรื่อง "สังคมเปลี่ยนไว ใส่ใจสุขภาพจิต" ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2557 2014-05-20
 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 "ประชากรและสังคม 2557" เรื่อง การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม (Birth and Security in Population and Society) 2014-05-06
 ศูนย์สารสนเทศ ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ที่ให้เกียรติแนะนำเว็บไซต์กรมควบคุมโรค 2014-04-21
 คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย ขอเชิญแพทย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 6 Chula Neuroscience forum 2014 หัวข้อ "Applied Neuroscince in Current Practice" ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557 2014-04-18
 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและแสดงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่องานสาธารณสุขและการแพทย์ Healthcare Technology Summit 2014 2014-04-02
 เอกสารการประชุมและใบตอบรับเข้าพัก ระหว่างวันที่ 25 - 26 มี.ค. 57 2014-03-12
 เอกสารการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ สคร.๗ 2014-03-08
 สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค ขอเชิญน้องๆ ระดับ มัธยมและประถม เข้าร่วมประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ "ชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก" 2014-02-27
 ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาเว็บไซต์กรมควบคุมโรค (ใหม่) ผ่านระบบ VDO Conference 2014-01-21
 หนังสือเวียน (ด่วนที่สุด) เรื่อง แจ้งเตือนและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน 2014-01-10
 Download เอกสารอบรมการใช้งาน Antivirus ปีงบประมาณ 2557 2014-01-07

ดูทั้งหมด

มาตรฐานกลาง
an image

กฏหมาย IT
an image

E-service
an image

ประกาศร่าง TOR

เรื่อง
วันที่ลงเว็บ
วันหมดประชาพิจารณ์
ชนิด
 ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรคขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ 2015-03-05 2015-03-10 ซื้อ
.......................................................................
 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยศูนย์สารสนเทศขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 2014-09-30 2014-10-06 ซื้อ
.......................................................................
 ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรคขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมควบคุมโรค 2014-09-23 2014-09-26 จ้างเหมาบริการ
.......................................................................
 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยศูนย์สารสนเทศขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการดำเนินการจ้างบำรุงรักษาระบบ Cognos 8 2014-09-12 2014-09-15 จ้างเหมาบริการ
.......................................................................
 ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรคขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะของการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง 2014-06-11 2014-06-13 ซื้อ
.......................................................................

ดูทั้งหมด

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง
ปีงบ รูปแบบ
ชนิด
ประกาศวันที่
ระยะเวลารับเอกสาร
ผล
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 2558 สอบราคา ซื้อ 2015-03-10 วันที่ 10 มี.ค. 58 - วันที่ 23 มี.ค. 58 Result
..........................................
 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยศูนย์สารสนเทศขอประกาศสอบราคาจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 2558 สอบราคา ซื้อ 2014-10-09 วันที่ 9 ต.ค. 57 - วันที่ 21 ต.ค. 57 Result
..........................................
 ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรคขอประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 2557 สอบราคา ซื้อ 2014-06-13 วันที่ 13 มิ.ย. 57 - วันที่ 25 มิ.ย. 57 ยังไม่มีผล
..........................................

ดูทั้งหมด

อื่น ๆ

www.facebook.com/ictddc
www.twitter.com/thaiddc